Sidebar

Sidebar

  1. Zeman HDF Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 24 jest administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Radosław Buchta, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych drogą mailową (radoslaw.buchta@zeman.pl) lub telefonicznie (601 858 703).
  3. Poniższe grupy danych osobowych kandydatów na pracowników Spółki przetwarzane są na podstawie ustawy Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie: podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia; dane umożliwiające komunikację: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, telefon; dane dot. kompetencji zawodowych: wykształcenie, tytuł naukowy, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  4. Poniższe grupy danych osobowych osób nawiązujących kontakt ze Spółką przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie: podstawowe dane identyfikacyjne: imię (imiona), nazwisko; dane umożliwiające komunikację: adres poczty elektronicznej, nr telefonu.
  5. Żadne dane osobowe kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką nie są przekazywane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
  6. Wszystkie przetwarzane przez Spółkę dane osobowe kandydatów na pracowników Spółki oraz osób nawiązujących kontakt ze Spółką są udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym obsługę informatyczną Spółki na podstawie umów powierzenia danych zawartych z tymi podmiotami.
  7. Dane osobowe wymienione w punkcie 3 są przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego. W razie nienawiązania stosunku pracy dane w formie papierowej są niszczone lub (na życzenie kandydata) zwracane, a w formie elektronicznej – usuwane.
  8. Dane osobowe wymienione w punkcie 4 są przetwarzane bezterminowo do chwili wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
  9. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże w przypadku istnienia uzasadnionych prawnie podstaw przetwarzania lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - Spółce przysługuje prawo odmownego rozpatrzenia sprzeciwu.
  10. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Spółkę poprzez wnioskowanie o: przekazanie ich kopii; niezwłoczne sprostowanie (poprawienie); przekazanie w formie elektronicznej umożliwiającej ich przeniesienie do innego administratora.
  11. Kandydaci na pracowników Spółki oraz osoby nawiązujące kontakt ze Spółką mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
ajax-loader
Zeman HDF Sp. z o.o.
Formularz kontaktowy
Proszę wpisać swoje dane
Proszę wpisać swój adres mailowy
Prowszę wpisać numer swojego telefonu
Wybierz plik
Zeman HDF Sp. z o.o.
1992 © 2023